nền tảng số

Phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia

14:43, 31/10/2023

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia có vị trí là trung tâm dữ liệu do Chính phủ xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu.