đào tạo trực tuyến

Học tập tích hợp: Cuộc cách mạng về nhận thức trong ngành giáo dục

14:30, 27/11/2023

Hybrid Learning (học tập tích hợp) sẽ kéo theo hàng loạt thay đổi trên bình diện rộng của ngành giáo dục. Điều này đòi hỏi một cuộc cách mạng về nhận thức để tiếp nhận, phát triển và khai thác hiệu quả những lợi ích từ mô hình học tập này.